Nasza szkoła nie pobiera czesnego. Natomiast jest ustalona przez organ prowadzący opłata edukacyjna:

Dla uczniów z Łodzi

W wysokości 150 zł na pokrycie kosztów, które wynikają między innymi z organizacji szkoły i z zajęć dodatkowych. Różnimy się od innych szkół, również publicznych tym, że w ciągu roku szkolnego rodzic nie ma żadnych innych kosztów związanych z funkcjonowaniem szkoły. Nie zbieramy na „malowanie klasy”, komitet rodzicielski itp., gdyż te wszystkie koszty policzyliśmy w kwocie 150 zł,
Drugim kosztem, jaki rodzic ponosi, jest koszt wyżywienia dziecka. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego uczniowie w szkole Mistrzostwa Sportowego muszą mieć zapewnione wyżywienie. Kwota wyżywienia jest uzależniona od ilości dni żywieniowych w danym miesiącu.

Dla uczniów spoza Łodzi

W wysokości 550 zł zawierająca wszelkie koszty, w tym koszt bursy i całodziennego miesięcznego wyżywienia.

Przeczytaj także